Y canlyniadau blaenoriaeth a ddynodwyd drwy ymgysylltiad gyda dinasyddion, partneriaid a defnyddio’r matrics blaenoriaethu ac a gadarnhawyd yn ddilynol drwy ymgynghoriad yw:

  1. Cefnogi pobl anabl drwy ddull gweithredu pob oedran i fyw’n annibynnol mewn llety addas a chael mynediad i wasanaethau seiliedig yn y gymuned, yn cynnwys cludiant.
  2. Helpu pobl i ostwng risg afi echyd a llesiant drwy ymyriad cynharach a chefnogaeth gymunedol.

 

 

 

Mae’n dangos y rhagwelir y bydd pob ardal awdurdod lleol ledled rhanbarth Gwent yn gweld cynnydd yn y nifer. Mae’r cynnydd a ragwelir yn amrywio o 14.1% ym Mlaenau Gwent i 25.1% yng Nghasnewydd.

 

 

 

 

 

 

Ar draws rhanbarth Gwent amrywiodd y gyfradd o 18,472.5 fesul 100,000 o boblogaeth yn Sir Fynwy i 27,704.0 fesul 100,000 ym Mlaenau Gwent.

 

 

 

Rydym yr angen yr wybodaeth ddiweddaraf sy’n rhwydd ei deall fel ein bod yn gwybod pa mor dda neu wael yw hi i ni.

Aelod 50+

Crynodeb a’r hyn y byddwn yn ei gyflenwi drwy’r Cynllun Ardal rhanbarthol:

  • Gweithredu strategaeth ‘Gofal yn Nes at y Cartref’
  • Alinio gyda’r 5 Asesiad Llesiant lleol sydd eu hangen dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac ymchwilio cynllunio gweithredu ar gyfer cyd ar gyfer penderfynyddion ehangach iechyd