Y canlyniadau blaenoriaeth a ddynodwyd drwy ymgysylltu gyda dinasyddion, partneriaid a defnyddio’r matrics blaenoriaethu newydd, ac a gadarnhawyd yn ddilynol drwy ymgynghoriad yw:

  1. Darparu trefniadau ymyriad a diogelu cynharach i ddarpar ddioddefwyr drwy ‘Gofyn a Gweithredu’.
  2. Diogelu defnyddwyr, yn cynnwys dynion, drwy gefnogaeth partneriaeth effeithlon.

 

 

 

Mae’r gyfradd yn amrywio o 1.42 fesul 1,000 o boblogaeth ym Mlaenau Gwent i 1.64 fesul 1,000 o boblogaeth yn Nhorfaen a Chasnewydd. Mae hyn yn cymharu gyda 1.54 fesul 1,000 o boblogaeth ar gyfer Gwent a 1.69 fesul 1,000 o boblogaeth ar gyfer Cymru.

 

 

Crynodeb a’r hyn y byddwn yn ei gyflenwi drwy’r Cynllun Ardal rhanbarthol:

  • Gweithredu ‘Gofyn a Gweithredu’ fel rhan o gynllun treialu Llywodraeth Cymru.
  • Aliniad strategol gyda Bwrdd Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, asesiad anghenion a chynllun strategol.